DEFAULT

Comments ( 9 )

 • User
  Daikora

  6 years ago

  Reply

  -плати и надоместоци 54,86% -лекови и медицински потрошен материјал 25,57% -комунални услуги 6,33% -останати расходи 13,24 %.
 • User
  Kelkis

  6 years ago

  Reply

  Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/ не, и угла по ве ри ца, с дру ге стра не, мо же во ди ти раз ли чи тим ре зул та ти ма.
 • User
  Maujar

  6 years ago

  Reply

  И З В Е Ш Т А Ј о извршеним јавним консултацијама (учешћу јавности, заинтересованих органа и организација) на Нацрт Стратешке процене утицаја за Национални план за смањење емисија.
 • User
  Fenrilrajas

  6 years ago

  Reply

  диелектрика, релативних диелектричних константи r1 2 и r2 5, је E1 2xˆ 10yˆ Vm. Одредити вектор јачине електричног поља у средини 2, E2, непосредно уз раздвојну површину. 5.
 • User
  Dajin

  6 years ago

  Reply

  Title: Report2 Author: Nena Created Date: 1/28/ PM.
 • User
  Voodookasa

  6 years ago

  Reply

  Бонитирање и капацитет ловишта (3). Оцењивање трофеја - рогови и роговље, кљове, лобање и крзна дивљачи, према формулама Сic-а, упоређивање и анализа (3). Значај уношења живе дивљачи у ловишта.
 • User
  Kilmaran

  6 years ago

  Reply

  Број идекс Ие и презие Ј &ур 1 / Длиор Дилоић 27 / Мил & Коцић 25 / Дио Ћериић / Роерт Дож 23 / Лук Плоић 23 / Деј М &дић 21 / Бој Јошић 21 / Милош Вујчић 21 / Милиц Кучеић
 • User
  Bacage

  6 years ago

  Reply

  /, 68/др. закон, / и 99/),, члана Статута општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/ и 10/), Скупштина општине Књажевац на седници одржаној године, усвојила је.
 • User
  Mugal

  6 years ago

  Reply

  и E у оба диелектрика, површинску густину слободних наелектрисања на електродама кондензатора и капацитивност кондензатора. Бројни подаци: S 72πcm2, U 1kV, ε4r1, ε2r2, d1 cm, d2 cm. Слика 2 3.